Az Bilinen Kelimeler

Az Bilinen Kelimeler. Daha önceki makalelerimizde azca biline sporları, adam adları, aşk şiirleri, ingilizce kelimeleri, ülkeleri, atasözleri, hayvanları, bitkileri, gülünç sözleri sizlere aktarmıştık.

Bugünde pek bilinmeyen azca kullanılan Türkçe ve ingilizce kelimeleri sizlerle paylaşacağız. Azca malum Türkçe kelimeler ve yabancı kelimeleri bulabilirsiniz.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları Maddeler Halinde

Müteşekkir ;  Türkçeye Arapçadan geçmiş olan müteşekkir kelimesi, teşekkür kelimesinden türetilmiştir. Şükran, sevinç ve minnet anlamları ihtiva eder. Müteşekkir kelimesinde karşılıksız meydana getirilen bir iyilik için duyulan minnettarlık anlatılır.

Kelimeyi şöyleki bir cümle içinde kullanarak daha iyi anlamaya çalışalım;

“İngilizce öğrenmem mevzusunda bana yardım ettiğiniz için, size öyleki müteşekkirim ki anlatamam.”

Erbap – Erbab  Bir işten iyi anlayan, o işte becerikli, usta, mâhir olan kimse [Genellikle tekil anlamında kullanılır]: Bir kısmında da belirli, hattâ şimdi bizi şaşırtacak bazı meslek erbâbı toplanırdı. 
Papara,  ekmek, peynir, et suyu ya da sütle meydana getirilen bir tür yiyecek. Balkanlarda ve trakya a yapılır.
HALK AĞZINDAN azar, zılgıt.   Paparayı(azar işitme ) yedik denir.
İngilizce Azca Biline Kelimeler İzle.
Feel: Sezmek.


Adsız Parmak,  isim Yüzük parmağı

Alanyazın, literatür anlama gelir.

ANOMİ toplumun bireylerine azca kültürel ve etik rehberlik durumudur. Toplumun bireyle olan toplumsal bağının kopması tanımıdır. Mesela haksız yönetim sonucun da toplumsal kimliğin bireysel düzeye inerek küçük parçalara indirgenilmesi ve kişinin cemiyet değerlerine karşı verilebilir.

ARRÂDE(ﻋﺮّﺍﺩﻩ) i. (Ar. ‘arrāde) Eskiden savaşlarda kullanılan bir çeşit top otomobili, tekerlekli mancınık.

ARRADE: (C: Arrâdât) Ufak bir çeşit mancınık ki, hareket eden tekerlek üstüne konurdu. * Dişi çekirge.(C: Arradat) Ufak bir çeşit mancınık ki, hareket eden tekerlek üstüne konurdu.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları 2021
Azca Malum Kelimeler Anlamları 2021

ARŞIN  (arış “uzunluk ölçüsü”nün genişletilmiş şekli arış+ı+n [?]) 1. Metrenin resmen kabûlünden ilkin kullanılan eski uzunluk ölçüsü, orta parmak ucu ile omuz başı arasındaki mesâfe [Arşının uzunluğu çeşitlerine, kullanıldığı yerlere göre çok değişmiştir. Mîmârî arşını (zirâ-i mîmârî) 75,8 santim, çarşı arşını 65 santimdir. Yalnız ipekli kumaşlar için olan ve endâze denen arşın ise yaklaşık 65 santimdir]: Kim bir arşın yer kazsa altında bayağı bir gömü buluyor (Nâmık Kemal). Yeter bana üç beş arşın bez olsa (Necip F. Kısakürek). 2. Uzunluğu arşın birimine gore ölçen demirden, çelikten, tahtadan âlet: Bağdat’ta bezirgânları gördüm de şaşırdım / Arşınımı baston şeklinde ben elde taşırdım (…).

Azca Malum Kelimeler Anlamları

Arşidük,  Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu’nun Avusturya kolunun hükümdarlarına verilen isimdi. Kral ve grandük arasındaki bir rütbedir. Latince archi (baş) ve dux (önder) kelimelerinden türemiştir. Arşidüklerin eşleri arşidüşes unvanını taşıyorlardı.

AYİM ,  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

BALİSTİK , ad yakıcı silahlarda, merminin barut gazının basıncıyla fırlayıp hedefe ulaşıncaya kadar olan devinimini inceleyen bilim. eş anlamlısı: atış bilim

BARTER ya da trampa, para kullanmaksızın ürünlerin değişimiyle meydana getirilen tecim. Bu sistemde alacak-verecek ilişkisi firmaların kendileri içinde değil, barter havuzuna doğru olmaktadır.  Takas benzeri.

BAVUL TİCARETİ 1.halk ağzından dış ülkelerden dönerken bavul içinde getirilen, gümrüksüz sokulan öteberiyi satarak para kazanmaya dayanan tecim.

BEYİN ÖLÜMÜ doğrusu klinik ölüm, beynin tüm faaliyetlerinin durması ve tüm tedavilere karşın geri dönmeyecek şekilde kesilmesidir.

BİLİŞİM insanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, tertipli ve akla uygun bir şekilde, bilhassa bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar vesilesiyle işlenmesi bilimi. “Ülkede bilgiişlem ve bilişim emekleri gelişiyor” eş anlamlısı: enformatik

BORSA isim, iktisat (bo’rsa) İtalyanca borsa isim, iktisat Bazı tüccarların ve bilhassa sarraflarla kıymetli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişiklik amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer “Borsada istediği şeklinde oynuyordu fiyatlarla.” – N. Cumalı

BOZDOĞAN bileşik & ad1.HAYVANBİLİM (ZOOLOJİ) TERİMİ bir doğan türüne verilen ad.2.TARİH TERİMİ Osmanlı döneminde yeniçerilerin kullandığı, atların eyerlerinde asılı, hazır duran, başı sıra sıra çivili gürz.

CAM YÜNÜ, 0,040 /mK ısı iletim katsayısı ile ısı yalıtımı, ve -50 / +250°C aralığındaki ısı dayanımıyla da yangın güvenliği sağlamaktadır. Bağlayıcı kullanılmamış cam yünü ürünlerde ısı 500°C’ye kadar çıkabilmektedir. Cam yünü de taş yünü şeklinde böcekler ve mikro organizmalar tarafınca tahrip edilmez.

DAĞLIK KARABAĞ (Azerice: Dağlıq Qarabağ, Ermenice: Լեռնային Ղարաբաղ / Lernayin Gharabagh), Cenup Kafkasya’da hukuken Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı[1] zamanı bölge. Günümüzde, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgali[2][3] sonucunda hiçbir ülke yada internasyonal müessese tarafınca tanınmayan[4] de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin egemenliği altındadır. Dağlık Karabağ Azerbaycanındır.

DE FACTO yada de fakto, “gerçekte”, “uygulamada”, “fiilen”, “fiilî” ya da “pratikte” anlamında kullanılan Latince deyiş. “Kanuna gore” yada “hukukî olarak” anlamına gelen “de jure” ile karşıt olarak sıkça kullanılır.

DESTROYER orta çapta toplarla donatılmış, orta tonajlı, oldukca süratli ve çevik harp gemisi. eş anlamlısı: muhrip

Azca Malum Kelimeler Anlamları

Değer düşürme, durağan(durgun) kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satınalma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir.

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ (DGM)demos antik yunancada halk anlama gelir, kratos ise hükmeden güç anlamına gelir. bu ikisi birleşince demokrasi kelimesi oluşmuştur Yunan mitolojisinde, Kratos (Yunanca Κράτος, güç) dayanıklılık ve gücün tecessümüdür. Pallas ve Stiks’in erkek evladıdır. Kratos ölümlü yarı-tanrı dır.

DİASPORA isim (diaspo’ra) Fransızca diaspora 1. isim Herhangi bir ulusun yada inanç mensuplarının ana yurtları haricinde azınlık olarak yaşadıkları yer 2. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu 3. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu

DİRHEM(ﺩﺭﻫﻢ) i. (Ar. dirhem < Fars. direm < Yun. drahmi) 1. Okkanın dört yüzde birine eşit eski bir ağırlık ölçüsü birimi (3,2075 gr.) [Şerîata göre yetmiş tâne orta boy arpanın ağırlığı kadardır]: On beşten aşağı vermedi, aksi şeklinde hâinlerin tânesi de üç yüz dirhem geliyor (Mehmet Rauf). 2. Eski bir para çeşidi, gümüş sikke: Bunlardan her birine seferde bulundukları müddetçe bir Osmanlı dirhemi, şer’î bir çeyrek dirhem gündelik tâyin edildi (Kâtip Çelebi’den Seç.). Ne kānûna ne cebr ü zora ne hünkâra tâbi’dir / Bu bender-gehte hepimiz dirhem ü dînâra tâbi’dir (Ziyâ Paşa’dan).

DİYALEKTİK terimi, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir halde sav ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir mevzu üstünden ortak değerlerin inşası anlamına gelir

DRİBBBLE, tasarımcıların ne üstünde çalıştıklarını paylaşmasını elde eden ve çalışmış oldukları tasarımlar üstünde öteki tasarımcılar tarafınca düşünce paylaşımına olanak elde eden bir web sitesidir.

DÜLGER yapıların kaba ağaç işlerini icra eden usta.

EKLEKTİK Seçmeciliğe ilişkin, eklektik. Seçmecilik yanlısı olan felsefeci, görüş vb.(Yun. eklektikos < eklegein = seçmek) 1- Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alan ve bu tarz şeyleri birleştirerek kendi öğretisi durumuna getiren (yöntem, fikir, felsefeci). 2- Bir öğreti ya da dizge oluşturmak istemeyip, ortalıkta olan düşünceler dağarcığından kendilerine uygun gelen bir bu, bir şu düşünceyi alarak benimseyen. Dgr.: Yun. eklektikos, eklegein ödat, felsefe Fransızca éclectique ödat, felsefe Seçmeci “Okurların bu eklektik bilgilerin temelini merak edip kitaplara başvuracağını umuyorlar.”

Azca Malum Kelimeler Anlamları

EKÜMENİKLİK, günümüzde çoğu zaman, daha büyük bir dinî birliği ya da dinlerarası iş birliğini sağlama amacını güden girişimleri ifade eder.

ENDAZE1.eskiden kullanılan, altmış beş santimetre uzunlukta bir uzunluk ölçüsü.2.mec.ölçü.

ENTEGRASYON Bir araya gelmiş olarak birleşme, bütünleşme.

ESKRİM isim, spor Fransızca escrime isim, spor Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç isminde olan silahlarla meydana getirilen spor, kılıç oyunu

ETNİSİTE, kimlik ve milliyetçilik kavramları, toplumsal ve siyasal değişimler sonucunda entelektüeller tarafınca tekrardan ele alınmaktadır. Bu tekrardan ele alış, kavramlara yüklenen anlamların değişimine niçin olmaktadır.

EVLENME TELLALLİĞİ 1-)Çöp Çatanlik, Iki Bekâr Kişinin Aralarini Bulup Evlenmelerini Sağlamak. Bu şekilde Bir Iş Tutara Hak Kazandırmaz.

EZOTERİZM, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların yeterli olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafınca yalnız yeterli olanlara inisiyasyon kanalıyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din yada bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik doğrusu ezoterizm ile ilgili yada ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

FATALİST

yazgıcı ödat & ad 1.yazgıya inanıp boyun eğen, her şeyi yazgıya bağlayan (kimse).2.FELSEFE TERİMİ yazgıcılık öğretisini benimsemiş olan (kimse, görüş).

FENSİKLİDİN (Kimyasal uzun adı 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine), çoğu zaman PCP olarak kısaltılır ve halk içinde melek tozu olarak bilinir. Önceleri genel anestezik olarak kullanılırken sonraları halüsinojenik ve nörotoksik tesirleri sebebiyle kullanımından vazgeçilmiştir.[1] ilk kez 1950’lerde bireşim edilmiş, 1963’te cerrahi anestezik olarak tıbbi kullanım alanına girmiştir. Fakat hastaların anesteziden uyanırken oryantasyon bozukluğu, ajitasyon ve delirium göstermesi sebebiyle tıbbi kullanımdan kaldırılmıştır.

GAMBOTDEN.ad çoğu zaman kıyı korumasında ve gezici karakol görevinde kullanılan, birkaç topu olan ufak harp gemisi.

GEOFİT, soğan, yumru, rizom şeklinde toprak altı organları olan bitkiler anlamına gelir. Kardelen, zambak, sıklamen şeklinde soğanlı, yumrulu bitkiler, geofit olarak adlandırılır

GLACİAL US UK (nedir ne demek)Buza ilişkin, buzlu Buz devrine ilişkin

GOLAN TEPELERİ (Arapça; هضبة الجولان, Hadbetü’l-Cūlān, İbranice; רמת הגולן, Ramat HaGolan) Suriye’nin güneybatı, İsrail’in kuzeydoğu ucundaki tepelik bölge. Golan Platosu olarak da malum bölge ek olarak, Lübnan, Ürdün ve Suriye ile komşudur.

Azca Malum Kelimeler Anlamları

GREKOROMEN, ayaklara dokunmadan icra edilen güreş şeklidir. Rakipler biribirlerinin ayak ve bacaklarına dokunmadan güreşirler. Grekoromen güreş stilinde belden yukarısı ile oyun taktik edilir. Ayakla oyun yapılmaz ve rakibin hücumu engellenmez kömür ocaklarında naturel ısı ve basınçta açığa çıkan, büyük kısmı saf metan olan, kolayca tutuşabilen ve patlamaya neden olabilen bir gaz.

GREYDER altında bulunan ve değişik açılardan çalışabilen bıçağıyla toprağı kesen ve yürüyerek, engebeli bölgeleri düzleştirmekte kullanılan makine.

GUVERNÖR isim, iktisat Fransızca gouverneur 1. isim, iktisat Devlet bankasını yöneten kimse”Merkez Bankası guvernörü.”2. Bir kamu kuruluşunu yada hususi kuruluşu yöneten kimse

HAMAYLI 1.askısı bir omuzdan koltuk altına doğru çapraz geçirilen muska.eş anlamlısı: muska2.bir omuzdan çapraz olarak koltuk altına doğru asılan kılıç kayışı.

HAZCILIK 1. FELSEFE TERİMİ yaşamın anlamını haz olarak gören, haz veren her şeyin iyi ve tüm eylemlerin amacının haz bulunduğunu öne devam eden, sevincin kaynağını hazda kabul eden dünya görüşü.eş anlamlısı: hedonizm 2.RUHBİLİM TERİMİ her davranışın hoşlanma ya da acıdan kaçınma isteğiyle güdülendiğini öne devam eden görüş. eş anlamlısı: hedonizm3.hazza, fizyolojik zevke aşırı seviyede düşkünlük.4.ECO.ekonomik etkinliğin hazzın en yüksek noktasına varacak şekilde geliştirilmesi öğretisi.eş anlamlısı: hedonizm

HENOTEİZM, din ve felsefede, Max Müller tarafınca çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken öteki tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. Yunanca heis theos, “bir tanrı”. Müller’e gore bu, “prensipte monoteizm, gerçekte ise politeizm”dir.

az bilinen türkçe kelimeler
azca malum türkçe kelimeler

HERBİSİT, ağaçların kökleri yada yaprakları tarafınca alınırsa ağaçlar bu durumdan negatif etkilenir. Yabancı otlarla mücade kullanılan ziraai ilaçtır. Genel olarak, yabancı otları öldürmede yada düzgüsel gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden herbisit denir.

HİNT KENEVİRİ, kendirgiller familyasından lif ve yağ eldesinde kullanılan Cannabis cinsine ilişkin, bir senelik nebat türü. Türkiye’de çoğu zaman Kastamonu’da tarımı yapılmaktadır. Bitkinin yaprak ve çiçek kısımlarının hususi bir kokusu vardır.

Azca Malum İngilizce Kelimeler Anlamları

HORASAN Horasan kentinin adından tuğla ve kiremit tozlarının kireç ve suyla karıştırılmasıyla elde edilmiş bir yapı harcı.

INTERPOL, 1923 senesinde internasyonal polis ortaklaşa iş sağlamak amacıyla kurulmuştur. INTERPOL, bir zamanlar yalnız teşkilatın telgraf adresi olarak bilinirken, 1956 senesinde resmi olarak teşkilatın yeni ismine dahil edilmiştir

İNHA birini resmi bir göreve atamaya ya da bir üst aşamaya getirmeye ilişkin, ilgili makama yazılmış tavsiye yazısı.

İNİSİYASYON (Süluk) kimi ansiklopedilerde kişinin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel etki’i alıp aktarabilen bir üstadın sert ve devamlı kontrolü altında, bir seviye ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır.

İNTERAKTİF ödat➽ yeni etkileşimli.

KADASTRO tertipli ve sağlam bir tapu sicili oluşturmak ereğiyle bir ülkedeki tüm arazi, arsa ve mülklerin yerlerinin, alanlarının, sınırlarının, değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet eliyle saptanıp plana bağlanması işi.

KADİFE DEVRİM, 17 Kasım-29 Aralık 1989’da Çekoslovakya’da meydana gelen kansız bir devrimdir. Sonucunda, Komünist yönetim düşürülmüştür.

KALDI Kİ1.bununla beraber, şu da var ki, bundan başka, ek olarak.”Bunu sana söyledim, kaldı ki söylemesem de yapman gerekirdi”

KALVENİZM ya da Kalvinizm, John Calvin’in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hıristiyanlık mezhebi.

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)

KANIKSAMAK1.pek oldukca yinelenmiş olması dolayısıyla artık etkilenmez olmak, aldırmamak, alışmak.2.bıkmak, usanmak.

KAOS (nedir ne demek)Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.Kargaşalık, kargaşa.(Yun. khaos = yar, dipsiz yar) Evrenin, düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.

KAOTİKKaos kuramı, kaos teorisi yada kargaşa kuramı; yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel bir tümevarım değil, fizyolojik gerçeklik parçalarının bir tüm olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir yöntemdir. Bir sigara dumanının havada yapmış olduğu şekiller tamamen düzensiz ve bağımsız rastlantıların ürünü olarak görülebilir.

KAYPAKsıfat1.üstünde kolaylıkla kayılan, kayağan, ıslak.2.mec.verdiği sözü tutmayan, sözsüz, dönek (kimse).

Azca Malum Kelimeler Anlamları

KİLOMETRE TAŞI 1. isim Kara yollarında üstünde kilometreleri gösteren dikili taş 2. Mühim bir durumu belirleyen, üstünde durulması ihtiyaç duyulan nokta 3. Bir işteki aşamaları belirleyen vaka yada kimse 1.karayolları süresince kilometreleri gösteren dikili taşlar.2.mec.bir işte erişilen, elde edilmiş mühim bir durum, üstünde durulması ihtiyaç duyulan mühim bir nokta. “Bu, onun yaşamında bir kilometre taşı olmuştur”

KLİKLEŞMEK bölekleşmek nesnesiz (nesne almayan) fiil (bir teşkilat içinde) böleklere ayrılmak. “Partide bölekleşenler artıyor” eş anlamlısı: hizipleşmek, klikleşmek

KOGNİSYON genel bir terim olup tüm informasyon yollarını kapsar: idrak; anımsama; hayal; düşünme; muhakeme; yargılama. Aklın kognitif ya da noetik yönü ile orektik yönleri, doğrusu konasyon (bkz.) (istem) ve duygu (bkz.) (affekt), içinde, Platon ve Aristoteles’in yaptıkları ayrıma dayanan, geleneksel bir karşıtlık vardır. kognitif ödat Fransızca cognitif ödat Bilişsel

KOMANDİT Ortaklarının bir kısmı yönetime karışmak hakkı taşımayan ve yalnız koydukları ana para ölçüsünde görevli olan tecim ortaklığı.bir komandit ortaklığın anaparasının bir ya da birkaç ortakça sağlanan kısmı. Komandite ortak: Komandit ortaklıklarda sorumlulukları sınırlanmamış ortaklar.

KONJONKTÜR isim Fransızca conjoncture 1. isim Geçerli durum 2. Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı netice “Seçim konjonktürü bu şekilde ülkelerde kimi zaman pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir.”

KONVANSİYONEL ödat Fransızca conventionnel ödat Antak kalma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili

KOYAK1.iki dağ ya da tepe içinde kalan çukur yer ya da dere boyu.2.COĞRAFYA TERİMİ içinde çoğu zaman bir akarsu yatağının bulunmuş olduğu, üç yanından kapalı ve yalnızca ağız yanı açık, tabanı, yamaçlarıyla yerine, eskiliğine gore türlü biçimleri olan, dar ve uzun yüzey.

KÖKTEN DİNCİLİK (köktencilik dincilik, dinî fundamentalizm), çoğu zaman dinî esaslı aslî kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir şekilde bağlı olan, öteki görüşlere karşı toleranssız ve laiklik karşıtı dinî hareket yada görüş açısı.[1] Kökten dincilik, çoğu zaman dinî tabiattaki bir takım kurala sıkı sıkıya bağlı, uygar, toplumsal ve siyâsî yaşam ile ilgili üstünde uzlaşılmış prensiplere karşı tepkisi olan inancı belirtir.[

KREMLİN (Rusça: Кремль), “kale”, “hisar”, “şato” anlamlarına gelen ve çoğu tarihi Rus kentinin merkezinde bulunan muhkim yapılar bütünü. En tanınmışları Moskova Kremlini’dir. Moskova’daki Kremlin Sarayı, devrim öncesinde Rus çarlarının ikâmetgâhıydı.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları ve Cümle İçinde Kullanma


KROSSPOR TERİMİ ad➽kır koşusu.

LAF SALATASI Çeşitli konuları içine alan anlamsız, boş sözler.

LENİNİZM, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teoridir. Marksizm`in bir kolu ve aşaması olarak ele alınır, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından geliştirildiği kabul edilir.

LİBERALİZM Liberalizm Aydınlanma Çağı‘nın bir ürünüdür. John Locke liberal politik düşüncenin mimarı olarak bilinir. Bireylerin doğal hakları, din ile devlet işlerinin ayrılması, toplum sözleşmesi ve diğer pek çok felsefi konsept üzerinde birçok makale, kitap ve yazı yazmıştır. Bu fikirleri ölümünden yıllar sonra pek çok farklı devrimi doğurmuştur. Liberalizmi diğerlerinden farklı ve özgü kılan temel konsept; bireyin toplum içindeki rolünü güçlendirmesi ve mutlak monarşik sistemlere meydan okumasıdır.

LİBERO isim, spor İtalyanca libero isim, spor Son adam

LİTÜRJİ, özellikle Hristiyanlıkta, halka açık dinî ibadetlerin nasıl yapılacağını belirleyen formlar bütünü. Bu formlara uygun olarak düzenlenmiş ayinlere de litürji denir.

MANGA (I) isim, askerlik (ma’nga) Almanca Manga1. isim, askerlik On kişilik asker birliği “Ormanın kıyısından dönen yoldan, neredeyse bir manga silahlı adam çıktı.” – N. Cumalı 2. Savaş gemilerinde deniz erlerinin yattığı koğuş.

Az Bilinen Türkçe Kelimeler Anlamları

marijuana Esrar, ya da marijuana, kenevir bitkisinin Cannabis sativa/Cannabis indica /”Cannabis ruderalis” türlerinin çiçeklerinden ve tohum yataklarından elde edilen, vücutta kullanıldığında sarhoşluk ve keyif veren bitki parçalarının ve uyuşturucunun halk arasındaki adıdır. … Kuzey Amerika’da esrara marijuana (marihuana) denir

MARJİNAL  1 MATEMATİK TERİMİ birimleri matematik anlamda değişken olabilen.2.mec.toplumda, türdeş bir kümenin içine girmeyen, onun en ucunda yer alan, aykırı (kimse).”O marjinal bir ressamdır”

MASS MEDIA Kelime anlamı olarak “Mass” Parça, top, kitle, külçe, yığın, küme, çokluk, hacim, cisim… kelimelerinin karşılığıdır. “Media” ise (çoğul) vasıtalar, araçlar anlamında kullanılır. İngilizceden dilimize de geçmişolan “The media” “Medya” kelimesi, en temel noktada gazeteler, mecmualar, radyo, televizyon gibi yayın araçlarının bütünü karşılayan bir kullanıma sahiptir. Dilimize “kitle iletişim araçları” olarak çevirilse de, aslında mass media bu günlük anlatımdan çok daha fazlasıdır.

MESLEKİ REHABİLİTASYON NEDİR? Mesleki rehabilitasyon; yaralanma, hastalık ya da herhangi bir nedenle çalışma rolleri kısıtlanmış. bireylerin, işle ilgili fonksiyonel kapasitelerini ve yaşam kalitelerini yeniden kazandırma, işe geri dönüş veya. yeni bir iş için karşılaşılan engellerin üstesinden gelme sürecidir.

METRONOM MÜZİK TERİMİ bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren araç.

MİLENYUM isim (mile’nyum) İngilizce millenium isim Binyıl

MOTTO isim İtalyanca motto isim Özdeyiş, slogan

MUHABİR BANKA Nedir, Ne Demek Bir bankanın şubesi olmayan yerlerde adına işlem yapmaya yetkili kıldığı banka.

MÜZEKKERE ad1.bir iş için, ilgili üst makama yazılan yazı. 2.HUKUK TERİMİ yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları

NAPALM -Mİ isim, kimya Fransızca napalm isim, kimya Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde.

NEOLİBERALİZMY eni dönemle birlikte liberalizmin yeni bir formu ya da yeni bir yorumlanış şekli neoliberalizm adıyla ortaya çıktı. Modern liberalizmin devlet karşısında bireyi güçsüz bırakmasına eleştirel yaklaşan neoliberaller Adam Smith’in ulusların refahı konseptli kurucu prensiplerine geri döndü. Adam Smith piyasada ekonomik aktivitenin devlet tarafından değil de “görünmez bir el” tarafından sürdürülmesi gerektiğini öne sürmüştü. Neoliberalizme göre bireylerin serbest piyasada istedikleri gibi üretmesine ve satmasına olanak sağlamak topluma çok büyük bir refah getirecektir. Neoliberalizm aynı zamanda klasik liberalizm olarak da adlandırılır. Çünkü neoliberalizm liberalizmin ilk çıktığı 18. yüzyıldaki orjinal prensipleri temel alır. Neoliberalizm pazarın ve piyasaların devlet denetiminden kurtulması gerekliliğini ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmesini şiddetle savunur. Neoliberalizm, öncelikle laissez-faire ekonomik liberalizmi ile ilişkili 19. yüzyıl fikirlerinin 20. yüzyıldaki yeniden doğuşuna atıfta bulunmaktadır.

NİTEKİM bağlaç nasıl ki, gerçekten, sonunda, sonuç olarak. “Yapmayın, başınıza iş gelir dedim, nitekim de öyle oldu”

ODİTORYUM isim (odito’ryum) Fransızca auditorium 1. isim Etkinlik merkezi 2. Antik Roma’da halkın ozanları dinlemek üzere toplandığı yer.

OKKA eskiden kullanılan, bin iki yüz seksen üç gramlık bir ağırlık ölçüsü birimi.

ÖTANAZİ (Yunanca: ευθανασία – ευ, eu, “iyi,güzel”; θάνατος, thanatos, “ölüm”), bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak.

PARADOKS 1.kökleşmiş inançlara aykırı olan düşünce, aykırı kanı.eş anlamlısı: karşıtlam 2.kimi zaman şaşırtma amacı güden, aykırı duygu ve düşünce. eş anlamlısı: karşıtlam

PARAMİLİTER Bir yarı askeri ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları

PATOLOJİ HEKİMLİK TERİMİ hastalıklar bilimi.

PATRİOT sisteminin özellikleri Patriot füzelerinin özellliklerini kısaca şöyle özetlemek mümkün.Üretici: Raytheon.Menzil: Yaklaşık 160 km.Hedef: Patriot füzesavar sistemi uçakları, taktik balistik füzeleri, cruise füzelerini ve insansız uçakları vuracak şekilde tasarlandı.Kullanımı: Patriot’larda ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Bilgisayar sistemine bağlı bir radarla hedefini izliyor. Bilgisayardan hedef seçebilen askeri personelin ateşleme mevziine yakın olması gerekmiyor.

PAZEN isim (pa:zen) Fransızca basin isim Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez 1.pamuktan, kalın, sık ve yumuşak dokunmuş bir tür basma 2.pazenden yapılmış.

PETROL RAFİNERİSİ Arıtımevi, ham petrolün işlenip, benzin ve dizel gibi daha kullanışlı petrol ürünlerine dönüştürüldüğü üretimliktir. Arıtımevleri genelde büyük borular ile donatılmış geniş alan kaplayan yapılar görünümün dedirler. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC, net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 12 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur

PETROPOLİS Brezilya’da bir kenttir.

PİYASA isim (piya’sa) İtalyanca piazza 1. isim Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, Pazar “Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar.” – M. Ş. Esendal 2. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme”Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer, akşam piyasasını yapardım.” – S. F. Abasıyanık 3. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat”Sonbaharda, yakında açılacak tütün piyasasının haberleriyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse beş gün kederli kalırdı.” – N. Cumalı 4. ekonomi Arz ve talebin karşılaştığı alan 5. Ortalık “Bunlardan bir kısmı bugün piyasada alaturka çalgıcılığın en ileri gelenlerindendir.” – O. C. Kaygılı.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları

REÇİNE 1.kimi bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı ya da yarı akışkan, organik salgı maddesi.2.KİMYA TERİMİ sonsuz polimerleşmeyle elde edilen, büyük moleküllü yapay madde.

REESKONT bir bankanın, elinde bulundurduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetleri bir başka bankaya ıskonto ettirmesi.

Rekolte  isim (reko’lte) İtalyanca raccolta isim Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü” Bu yılın ayçiçeği rekoltesi umulandan çok az.”

RELİKTİN kelime anlamı, kalıntı, eskiden kalma, günümüze gelmedir. Relikt bitki paleoklimatik koşullarda yetişerek yaygın bir durum alan, fakat iklim koşullarının değişmesi üzerine günümüzde zorlukla yaşamını sürdüren bitki toplulukları ve bunların üyeleridir.

SALAŞ ad1.sebze, meyve vb. satmak için, derme çatma bir biçimde kurulmuş, eğreti dükkân.2.ad & sıfat tahtadan yapılmış (baraka). Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.

SANSASYONEL büyük ilgi çeken, heyecan yaratan.

SENATO..’./ad1.TARİH TERİMİ Eski Roma’da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.2.(günümüzde kimi ülkelerde) yaşlarına ve eğitimlerine göre seçilmiş üyelerden oluşan ve millet meclisinden ayrı olarak çalışan, kendine özgü kimi görevleri ve yetkileri bulunan yasama meclisi.

SEYİR FÜZESİ (İngilizce: Cruise missile) kaldırıcı kuvvet olarak kanatçıklarının yardımıyla havanın dinamik yapısından, sürüklenmeyi dengelemek için de çekiş kuvvetlerinden bunun içinde jet motorundan faydalanan güdümlü bir füze sistemidir.

SIĞLA Türkiye’nin Muğla yöresinde yetişen, boyu 20 metre olabilen, çınar görünüşünde bir ağaç.

SİNERJİ isim Fransızca synergie 1. isim Artı güç 2. Görevdaşlık 3. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları

SİYAM bugün Tayland olarak bildiğimiz ülkenin 1939’dan önceki adıdır. Literatüre giren ilk yapışık ikiz vakası 1811 yılında Siyam’da yaşandığı için bu şekilde adlandırılmış. O coğrafyada bulunan özel bir tür olan siyam kedisi ile alakası bundan ibaret.

SOFİSTİKE1.çok gelişmiş, çok karmaşık olan, çok özel (aygıt, iş, durum vb.).2.çok yapmacıklı davranan (kimse).

SOKU isim halk ağzında1. isim Taş dibek “Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yârin kokusu” – Halk türküsü 2. Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak

SPEKÜLASYONS pekülasyon, arbitrajın aksine, mevcut piyasa yapısının değerlendirilmesi sonrasında oluşan beklentiler dikkate alınarak ve risk üstlenilerek kazanç sağlayabilme çabasıdır. Spekülasyon bir suç değildir.1.FELSEFE TERİMİ eylem alanına geçmeyen, yalnızca bilmek ve açıklamak ereğini güden, kuramsal düşünce.eş anlamlısı: kurgu 2.TİCARET TERİMİ vurgun2, vurgunculuk.

SPONTAN Esıfat & belirteç1.kendiliğinden (olan).2.anında yapılan.

STATÜKO isim Latince 1. isim Süregelen düzenin korunması durumu, sürer durum 2. Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum, sürer durum

SÜBVANSİYON: bir ürüne vb. devletçe yapılan para yardımı. “Hükümet, buğdaydaki sübvansiyonu kaldırıyor” eş anlamlısı: destekleme

ŞEŞPER  i. (Fars. şeş “altı” ve per “kanat” ile şeş-per) 1. Ateşli silâhların îcâdından önce kullanılan altı dilimli bir savaş âleti; gürz, topuz, bozdoğan: Bir avuç gevher saçardı âleme gûyâ kefin / Saldığınca düşmene gâhî murassa’ şeşperi (Nef’î’den). Canlanır vecde gelir söz leb-i i’câzında / Duyulur ka’r-ı beyânında sadâ-yı âhen / Darb-ı şeşperle çıkan ka’kaa miğferlerden (Tevfik Fikret). 2. Hızını arttırmak için arkasına kanat takılmış ok. 3. Bilhassa Rifâî tekkelerinde zikir esnâsında kullanılan ve şeyhin izniyle vücûda saplanan topuz: Duvarlarda dînî resimler, nikaplı Hazret-i Ali’nin resimleri ve daha türlü remizli resimler görüldüğü gibi yine duvarlarda bâzan şişler, teberler, şeşperler, lobutlar hele Rifâî dergâhlarında sık sık yer alır (Mâlik Aksel). bileşik & ad eskiden savaş aracı, silah olarak kullanılan altı dilimli topuz.

TAMİLLER Hindistan’ın güneybatısındaki Tamil Nadu eyaletinde ve Sri Lanka’nın kuzeyinde yaşayan etnik grup. Yaklaşık iki bin yıllık yazılı bir geleneğe sahip olan Tamilce dilini konuşurlar.

Az Bilinen Kelimeler Anlamları

TEDÂÎ(ﺗﺪﺍﻋﻰ) i. (Ar. du‘ā – da‘vā “çağırmak”tan tedā‘і) [Aşağıdaki anlamda Türkçe’de türetilmiştir] Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi, çağrışım: Tedâî ile Almanya’yı, Almanlık’taki sırrı, Almanlar’ın sıhhatini, saâdetini, neşelerini hatırlıyordum (Ömer Seyfeddin). Aynı tedâî ile bu sefer çelik kanatlımın hangi ufuklarda bomba savurduğunu tahayyül ederdim (Aka Gündüz). Mehmed Tevfik, Nâci edebî halkasına girdikten sonrasında uzak mânâ tedâîlerinden meydana gelen sanatların, kelime tenâzurlarından meydana gelen hünerlerin ardında koşmaktan vazgeçmiştir

TEKNOKRASİ Ülke yönetiminde ve ekonomide son sözün, seçimle yönetime gelen siyasacılarda değil devletin üst düzey yöneticileriyle iş adamlarında ve iktisat uzmanlarında olmasına dayanan siyasal seviye.

TELEKULAK bir kimsenin telefon konuşmalarını, gizli saklı yolla ve yasadışı olarak dinleyen kimse anlamında yakıştırma biz sözcük.

Tröst, isim, iktisat Fransızca trust isim, iktisat Aynı alanda iş icra eden çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim teşkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teşkilatı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği

Üniter, ödat Fransızca unitaire 1. ödat Birlikçi, birlikten yana, birleştirici (politika) 2. Merkeziyetçi

VERBALİZM Söz yada yazıda fikirden oldukca kelimelere ağırlık verme, oldukca büyük şeyler söylüyormuş hissi uyandırma eğilimi, boş-sözcülük, lâfzıye, lâfazanlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir